Home

Financiële begroting

Lasten per programma/taakveld

2023

2024

2025

2026

0-1

Bestuur

1.999

1.972

1.973

1.973

0-2

Burgerzaken

961

961

961

961

P 1

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2.960

2.934

2.934

2.934

1-1

Crisisbeheersing en brandweer

1.792

1.795

1.792

1.792

1-2

Openbare orde en veiligheid

762

712

712

712

P 2

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.553

2.506

2.504

2.504

0-3

Beheer overige gebouwen en gronden

425

423

422

422

2-1

Verkeer en vervoer

3.220

3.152

3.299

3.299

2-2

Parkeren

35

35

35

35

2-4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

2-5

Openbaar vervoer

117

117

117

117

5-5

Cultureel erfgoed

118

130

57

57

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.193

2.158

1.918

1.848

7-2

Riolering

1.971

2.107

2.127

2.127

7-3

Afval

2.688

2.688

2.688

2.688

7-4

Milieubeheer

2.297

2.297

2.297

2.297

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

288

288

288

288

8-1

Ruimte en leefomgeving

2.761

2.626

2.626

2.626

8-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

1.932

2.359

1.754

1.754

8-3

Wonen en bouwen

582

582

582

582

2-3

Recreatieve havens

3

3

3

3

P 3

FYSIEKE LEEFOMGEVING

18.631

18.966

18.214

18.144

3-1

Economische ontwikkeling

148

148

148

148

3-2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.127

1.113

1.755

1.755

3-3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

41

41

41

41

3-4

Economische promotie

148

148

148

148

P 4

ECONOMIE

2.464

1.451

2.092

2.092

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.273

1.240

1.240

1.240

6-2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.060

1.025

1.025

1.025

6-3

Inkomensregelingen

5.504

5.504

5.504

5.504

6-4

WSW en beschut werk

1.201

1.190

1.190

1.190

6-5

Arbeidsparticipatie

649

643

637

637

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.279

1.279

1.279

1.279

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+ (tot 2022)

0

0

0

0

6-72

Maatwerkdienstverlening 18- (tot 2022)+

0

0

0

0

6-81

Geëscaleerde zorg 18+ (tot 2022)

0

0

0

0

6-82

Geëscaleerde zorg 18-(tot 2022)

0

0

0

0

7-1

Volksgezondheid

1.151

1.152

1.152

1.152

6-71A

Hulp bij huishouden (WMO)

1.751

1.751

1.751

1.751

6-71B

Begeleiding (WMO)

1.552

1.552

1.552

1.552

6-71C

Dagbesteding (WMO)

433

433

433

433

6-72A

Jeugdhulp begeleiding

501

501

501

501

6-72B

Jeugdhulp behandeling

1.763

1.615

1.023

1.023

6-72C

Jeugdhulp dagbesteding

1.021

1.021

1.021

1.021

6-72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

210

210

210

210

6-73A

Pleegzorg

491

491

491

491

6-73B

Gezinsgericht

701

701

701

701

6-73C

Jeugdhulp met verblijf overig

210

210

210

210

6-74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblyf

1.122

1.122

1.122

1.122

6-74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

771

771

771

771

6-74C

Gesloten plaatsing

75

75

75

75

6-81A

Beschermd Wonen (WMO)

283

283

283

283

6-82A

Jeugdbescherming

1.139

1.139

1.139

1.139

6-82B

Jeugdreclassering

70

70

70

70

P 5

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

24.210

23.979

23.381

23.381

4-1

Openbaar basisonderwijs

269

269

269

269

4-2

Onderwijshuisvesting

1.397

1.447

1.558

1.789

4-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.217

2.055

2.055

2.055

5-1

Sportbeleid en activering

346

346

346

346

5-2

Sportaccommodaties

1.181

1.186

1.191

1.191

5-3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

203

203

224

224

5-4

Musea

0

0

0

0

5-6

Media

461

461

461

461

P 6

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

6.075

5.969

6.104

6.336

SOPG23

Resultaat van baten (+) en lasten (-)

454

1.607

3.115

132

RES

Resultaat van baten (+) en lasten (-)

454

1.607

3.115

132

0-4

Overhead

8.895

9.021

9.280

8.854

0-5

Treasury

230

415

437

454

0-61

OZB woningen

294

294

294

294

0-62

OZB niet-woningen

57

57

57

57

0-64

Belastingen overig

85

85

85

85

0-7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

0

0

0

0

0-8

Overige baten en lasten

1.572

1.722

2.172

2.372

0-9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

P 7

ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

11.134

11.595

12.326

12.117

****

Totaal programma's

68.482

69.007

70.670

67.639

**

Stortingen (+) en onttrekkingen (-)

3.317

111

678

678

*****

Totaal lasten

71.799

69.118

71.348

68.317

Baten per programma/taakveld

2023

2024

2025

2026

0-1

Bestuur

-10

-10

-10

-10

0-2

Burgerzaken

-341

-341

-341

-341

P 1

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-351

-351

-351

-351

1-1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

1-2

Openbare orde en veiligheid

-74

-74

-74

-74

P 2

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

-74

-74

-74

-74

0-3

Beheer overige gebouwen en gronden

-56

-56

-56

-56

2-1

Verkeer en vervoer

-104

-104

-104

-104

2-2

Parkeren

0

0

0

0

2-4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

2-5

Openbaar vervoer

-68

-68

-68

-68

5-5

Cultureel erfgoed

-8

-8

-8

-8

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-211

-211

-211

-211

7-2

Riolering

-2.376

-2.384

-2.384

-2.384

7-3

Afval

-3.002

-3.002

-3.002

-3.002

7-4

Milieubeheer

0

0

0

0

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

-255

-255

-255

-255

8-1

Ruimte en leefomgeving

-1.644

-1.558

-1.625

-1.625

8-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

-1.825

-2.223

-1.613

-1.613

8-3

Wonen en bouwen

-874

-874

-874

-874

2-3

Recreatieve havens

0

0

0

0

P 3

FYSIEKE LEEFOMGEVING

-10.425

-10.744

-10.201

-10.201

3-1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

3-2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.119

-1.103

-1.715

-1.715

3-3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-9

-9

-9

-9

3-4

Economische promotie

0

0

0

0

P 4

ECONOMIE

-2.128

-1.112

-1.724

-1.724

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

0

6-2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

0

0

0

6-3

Inkomensregelingen

-4.474

-4.474

-4.474

-4.474

6-4

WSW en beschut werk

0

0

0

0

6-5

Arbeidsparticipatie

-150

-150

-150

-150

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-89

-89

-89

-89

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+ (tot 2022)

0

0

0

0

6-72

Maatwerkdienstverlening 18- (tot 2022)+

0

0

0

0

6-81

Geëscaleerde zorg 18+ (tot 2022)

0

0

0

0

6-82

Geëscaleerde zorg 18-(tot 2022)

0

0

0

0

7-1

Volksgezondheid

0

0

0

0

6-71A

Hulp bij huishouden (WMO)

0

0

0

0

6-71B

Begeleiding (WMO)

0

0

0

0

6-71C

Dagbesteding (WMO)

0

0

0

0

6-72A

Jeugdhulp begeleiding

0

0

0

0

6-72B

Jeugdhulp behandeling

0

0

0

0

6-72C

Jeugdhulp dagbesteding

0

0

0

0

6-72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

0

0

0

6-73A

Pleegzorg

0

0

0

0

6-73B

Gezinsgericht

0

0

0

0

6-73C

Jeugdhulp met verblijf overig

0

0

0

0

6-74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblyf

0

0

0

0

6-74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

0

0

0

6-74C

Gesloten plaatsing

0

0

0

0

6-81A

Beschermd Wonen (WMO)

0

0

0

0

6-82A

Jeugdbescherming

0

0

0

0

6-82B

Jeugdreclassering

0

0

0

0

P 5

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

-4.713

-4.713

-4.713

-4.713

4-1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

4-2

Onderwijshuisvesting

-100

-100

-50

-50

4-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-958

-780

-780

-780

5-1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

5-2

Sportaccommodaties

-596

-596

-596

-596

5-3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

-71

-71

-71

-71

5-4

Musea

0

0

0

0

5-6

Media

-9

-9

-9

-9

P 6

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

-1.735

-1.557

-1.507

-1.507

0-4

Overhead

-183

-183

-183

-183

0-5

Treasury

-36

-36

-36

-36

0-61

OZB woningen

-3.883

-3.922

-3.962

-4.001

0-62

OZB niet-woningen

-1.770

-1.788

-1.806

-1.824

0-64

Belastingen overig

-232

-232

-232

-232

0-7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

-41.118

-43.297

-44.829

-42.406

0-8

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0-9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

P 7

ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

-47.223

-49.458

-51.048

-48.682

****

Totaal programma's

-66.649

-68.009

-69.618

-67.252

**

Stortingen (+) en onttrekkingen (-)

-5.150

-1.109

-1.730

-1.064

*****

Totaal baten

-71.799

-69.118

-71.348

-68.317

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2022 16:10:08 met de export van 10/17/2022 15:56:04