Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Algemeen

Algemeen

Conform artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de paragraaf ‘Lokale heffingen’ de volgende zaken:

  • het beleid rond de lokale heffingen;
  • de geraamde inkomsten;
  • een overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen. Hieruit blijkt hoe we ervoor zorgen dat bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, de geraamde baten niet hoger uitvallen dan de geraamde lasten. Dit zijn de beleidsuitgangspunten voor de tariefstelling, waarop deze berekeningen gebaseerd zijn;
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid;
  • een aanduiding van de lokale lastendruk. Dit is een overzicht van de belastingdruk en vergelijking met andere gemeenten.
Deze pagina is gebouwd op 10/17/2022 16:10:08 met de export van 10/17/2022 15:56:04