Paragrafen

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen IBOR

Algemeen IBOR

Integraal beleidskader IBOR

De gemeente Neder-Betuwe heeft het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), Kader en Assetsheets vastgesteld. Dit plan geeft integraal invulling aan het beleidskader voor de openbare ruimte. De verschillende thema’s en ambitie zijn actueel en integraal vastgelegd. In de assets (beknopte beheerplannen) zijn deze per kapitaalgoed eenduidig vertaald voor de periode 2022-2026. De beknopte beheerplannen zijn de basis om het beheer goed integraal vorm te geven. In 2022 zijn de assetsheets Begraafplaatsen en de activiteit Baggeren toegevoegd (aan de assetsheet Water en Riolering). In 2023 volgt de laatste assetsheet verkeer.

Huidige beleidskader IBOR
Met vaststelling van het IBORplan is de basis voor integraal beheer helder, actueel en eenduidig gelegd. Het is daarmee ook het startpunt van een verdere integrale werkwijze voor het beheer van de openbare ruimte in Neder-Betuwe. Dit vraagt de komende jaren nog verdere doorontwikkeling van de zowel de inhoud als de organisatie. In het IBORplan zijn reeds een aantal aandachtspunten benoemd, waaraan invulling wordt gegeven.

Huidige stand van zaken IBOR
Uit de algemene beleidskaders van de gemeente Neder-Betuwe komen acht richtinggevende thema’s voort. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor de ambities voor het beheer en inrichting van de openbare ruimte. Het thema veiligheid en gezondheid is in dit hoofdstuk opgesplitst in twee aparte productbladen.

 1. Identiteit
 2. Bruikbaarheid
 3. Uitstraling
 4. Klimaatadaptatie en duurzaamheid
 5. Biodiversiteit
 6. Veiligheid en gezondheid
 7. Mobiliteit en bereikbaarheid
 8. Participatie en zelfbeheer

In de planning en controlecyclus verantwoorden wij de 8 thema's.

Samenvatting financiële mutaties - gegevens

klein onderhoud

2023

2024

2025

2026

Wegen en Verharding

202.850

202.850

202.850

202.850

Civieltechnische kunstwerken

5.000

5.000

5.000

5.000

Openbare verlichting

260.838

260.838

270.838

270.838

Afval en Schoon

521.021

521.021

521.021

521.021

Riolering en water

1.086.095

1.095.311

1.095.665

1.095.665

Groen en Bomen

1.279.725

1.279.725

1.279.725

1.279.725

Spelen

82.000

82.000

82.000

82.000

Meubilair en overige

64.000

64.000

64.000

64.000

Begraafplaatsen

193.557

193.557

193.557

193.557

Totaal

3.695.086

3.704.302

3.714.656

3.714.656

kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

Wegen en Verharding

157.129

157.129

157.129

157.129

Openbare verlichting

66.280

86.101

101.858

101.858

Riolering en water

547.312

609.022

638.956

638.956

Groen en Bomen

5.700

5.653

5.605

5.605

Begraafplaatsen

22.364

22.166

21.968

21.968

Totaal

798.784

880.071

925.516

925.516

dotatie voorzieningen

2023

2024

2025

2026

Wegen en Verharding

1.113.898

1.113.898

1.113.898

1.113.898

Civieltechnische kunstwerken

50.000

50.000

50.000

50.000

Riolering en water

337.627

402.812

392.394

392.394

Spelen

91.757

91.757

91.757

91.757

Begraafplaatsen

24.000

24.000

24.000

24.000

Totaal

1.617.282

1.682.467

1.672.049

1.672.049

Speerpunten 2023 IBOR
In 2023 wordt ingezet op de volgende speerpunten:

 • uitvoering van de kaders zoals opgenomen in de verschillende assets
 • Ontwikkelen operationele vertaling in een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) en een Meerjaren investeringsprogramma (MJIP)
 • Inventarisatie en in beeld brengen objecten verkeersvoorzieningen
 • Uitwerking vervangingsopgave groen, essentaksterfte en bermverharding beleidskader vastgesteld in IBOR
Deze pagina is gebouwd op 10/17/2022 16:10:08 met de export van 10/17/2022 15:56:04