Paragrafen

Paragraaf 6 Grondbeleid

Algemeen

Algemeen

In paragraaf 6 wordt aangegeven hoe de gemeente het grondbeleid inzet om haar bestuurlijke doelen te bereiken. De raad heeft de Nota Grondbeleid op 8 december 2016 vastgesteld. In deze nota is onze visie op ons grondbeleid weergegeven. Deze paragraaf bevat de verplichte onderdelen zoals omschreven in artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV):

  • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen en de uitvoering,
  • een actuele vooruitblik van de verwachte resultaten van de totale grondexploitatie,
  • een onderbouwing van de geraamde winstneming,
  • de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondbeleid in relatie tot de risico’s.
Deze pagina is gebouwd op 10/17/2022 16:10:08 met de export van 10/17/2022 15:56:04